کد خبر: ۱۲۸۸۳۳
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۰
بانک گردشگری از میان شاغلین و بازنشستگان نظام بانکی کشور، جهت تصدی پست ریاست شعبه در شهر‌های تبریز، رشت و زنجان دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط عمومی:

۱. دارا ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
۲. اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ادﯾﺎن رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
۳. ﺑﺮﺧﻮرداری از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و روﺣﯿﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ
۴. ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻢ و روان و ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان
۵. ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮی

 

شرایط اختصاصی:

1.دارای حداقل 3 سال سابقه خدمت بعنوان رئیس شعبه درجه یک و دو در بانک محل خدمت قبلی

2.دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی

3.دارا بودن حداکثر سن 55 سال برای بازنشستگان

4.بومی و ساکن شهرهای مورد درخواست

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مشخصات و سوابق کاری مرتبط خود را در فرم استخدام ارسال نمایند.

نبض بازار

 

 

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: