برچسب ها - پیش بینی طلا

برچسب ها - «پیش بینی طلا»

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۱۲۳,۰۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۷.۰۳ درصدی به ۲,۲۸۳,۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۰۵۰,۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۱.۹۴ درصدی به ۲,۰۱۱,۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۸۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۲,۲۵۶,۷۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱.۷۹ درصدی به ۲,۲۹۸,۰۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲،۳۴۷،۰۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۴ درصدی به ۲،۲۵۶،۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۷

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۳۸۲,۶۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۱.۵۱ درصدی به ۲,۳۴۷,۰۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۵۵۳,۱۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۷.۱۵ درصدی به ۲,۳۸۲,۶۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲,۴۹۱,۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۲.۴۲ درصدی به ۲,۵۵۳,۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲,۵۰۳,۵۰۰تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۰.۴۸ درصدی به ۲,۴۹۱,۳۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۳۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲,۴۲۳,۹۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۳.۱۷ درصدی به ۲,۵۰۳,۵۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲،۹۹۶،۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز به ۲,۶۶۶,۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲،۹۹۶،۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز به ۲,۷۱۲,۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۸۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۲,۴۷۶,۳۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱۷.۳۵ درصدی به ۲,۹۹۶,۳۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

روز قبل هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۲,۳۹۴,۸۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۳.۲۹ درصدی به ۲,۴۷۶,۳۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۵

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۳۴۵,۵۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۲.۰۵ درصدی به ۲,۳۹۴,۸۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۴.۶۷ درصدی به ۲,۳۴۹,۸۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۲,۲۰۲,۲۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱.۶۸ درصدی به ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۱۴۱,۰۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۲,۱۶۳,۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۱۲۷,۷۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۲,۱۴۱,۰۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که هر گرم طلا ۱۸ عیار که روز قبل تا ۲,۱۵۱,۹۰۰ تومان رسیده بود، امروز با کاهش ۱.۱۳ درصدی به ۲,۱۲۷,۷۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۷۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۲,۱۱۰,۶۰۰ تومان رسیده بود، امروز با رشد ۱.۹۱ درصدی به ۲,۱۵۱,۹۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۴۶۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳