اخبار اقتصاد کلان

دولت از سر اجبار دست به جراحی اقتصادی زده است / همه موتورهای تورم روشن است

شقاقی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

دولت از سر اجبار دست به جراحی اقتصادی زده است / همه موتورهای تورم روشن است

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی براین باور است: شرایط کنونی اقتصاد ما یک شرایط تورمی که همه موتور‌های تورمی کشور ما در هفته‌های گذشته روشن شده آن هم به دلیل شرایط جهانی و سیاست‌های اقتصادی که دولت در پیش گرفته است.