تأمین مواد اولیه بزرگترین چالش فولادسازان برای جهش تولید
کد خبر: ۸۲۹۲۸
۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
معاون بهره برداری شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد:
Screenshot_2020-09-19+معاون+بهره+برداری+شرکت+فولاد+مبارکه+تأکید+کرد+تأمین+مواد+اولیه+بزرگترین+چالش+فولادسازان+برای+جهش+تولید
به گزارش نبض بازار : نکتۀ حائز اهمیت آن است که از منظر علمی، اقتصاد ایران در دورۀ رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی نیاز کشور است سرمایهگذاریهای جدید و توسعۀ صنایع مولد و بالادستی است. این وضعیت نشان میدهد صنعت کشور، باوجود پتانسیلهای قابلتوجه، نیاز به حمایتهای جدی و اساسی دارد؛ بهخصوص صنایع باوجود تحریمها و فشارهای مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کردهاند و اجازه ندادهاند وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز میتوان به افقهای جدید امیدوار بود.
در این میان، جهش تولید در برخی از بخشهای معدن و صنایع معدنی، بهویژه در فولاد کشور، نظیر فولاد مبارکه، محقق شده است.
مختار بخشیان، معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه، در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد اعلام کرد: در شرایط کنونی با بهرهبرداری از پروژۀ گاززدایی در فولاد مبارکه تا پایان سال جاری، ظرفیت گریدهای ویژه از 700 هزار تن به یکمیلیون و 200 هزار تن خواهد رسید.
وی افزود: البته بخشی از اسلب تولیدشده را به ورق تبدیل میکنیم، ولی بخشی را هم نمیتوانیم؛ چراکه امکان تولید در خط نورد فعلی وجود ندارد و نیاز به همت والا دارد که بتوان این مرحله از ایجاد ارزشافزوده را نیز سپری کرد؛ اما قابلیت صادرات فراهم خواهد شد.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه ایستگاه گاززدایی پروژۀ بزرگی است، اما نورد گرم شمارۀ 2 ابَرپروژۀ ملی است، تصریح کرد: در منطقه، پروژهای به این بزرگی وجود ندارد؛ ازاینرو نیاز به حمایت همهجانبۀ کشوری دارد و همۀ ارکان کشور باید کمک کنند تا این پروژه به سرانجام برسد؛ زیرا نیاز کشور را بهصورت کامل پاسخ میدهد و پس از اجرای آن میزان عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.
وی در مورد موانع و مشکلات تولید در سال جهش تولید خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سال جهش تولید نیاز به فراهم شدن شرایطی دارد. در این زمینه اولین موضوع، تأمین مواد اولیه است که برای تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است.
بخشیان تأکید کرد: چنانچه تولیدکنندگان چشمانداز روشنی از وضعیت تأمین مواد اولیۀ موردنیاز خود داشته باشند، بهطورقطع برنامهریزی دقیقتری برای تولید خواهند داشت.
وی همچنین به قوانین و مقررات دستوپاگیر گمرکی اشاره کرد و افزود: هماکنون این موانع در حوزۀ تأمین قطعات و تجهیزات یدکی وارداتی پیش پای تولیدکنندگان قرار گرفته است که باید خطوط تولید خود را تغذیه کنند.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: البته در این میان دشواریهای انتقال ارز   را هم نمیتوان نادیده گرفت؛ اگرچه دولت در این خصوص چندان مقصر نیست.
وی مسائل تأمین مالی و بانکی را ازجمله موانع و مشکلات دیگر تولیدکنندگان برشمرد و گفت: این موضوع در شرایطی مطرح است که تحریمها نیز معضلی است که باید راههایی برای کاهش آثار آن یافت.
بخشیان در مورد طرح و برنامههای فولاد مبارکه برای تحقق جهش تولید تصریح کرد: یکی از مواردی که انتظار میرود برای تحقق اهداف جهش تولید از آن حمایت شود، پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 است که بهعنوان یک پروژۀ ملی باید مورد حمایت همۀ ارکان کشور باشد، زیرا اگر این پروژه اجرایی شود، بهراحتی فولاد مبارکه میتواند نیاز بخشهای مختلف کشور را تأمین کند.
وی در مورد تحقق جهش تولید در سال جاری در فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که تولید فولاد در ماههای ابتدایی امسال، خلاف این را ثابت کرده است؛ چراکه ما فناوری فولاد و دانش تولید فولاد را در کشور داریم و زیرساختهای آن وجود دارد. مشکل ما با خارج مرتبط نیست و با داخل ارتباط دارد.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: موضوعاتی نظیر تأمین مواد اولیه، سیاستهای ارزی و نوسان در سیاستهای دولتی است که ممکن است تأثیرات منفی بر اجرای پروژههای شرکت بگذارد.
بخشیان دربارۀ حمایتهای لازم برای رفع موانع پیش پای تولید تصریح کرد: مهمترین نکته در حمایت از تحقق اهداف جهش تولید، تأمین مواد اولیۀ گروه فولاد مبارکه است. چنانچه سنگآهن و گندلۀ موردنیاز تأمین شود، میتوانیم کار را پیش ببریم. بههرحال، عملکرد کارکنان فولاد مبارکه در چهار ماه اول سال خلاف این ادعا بوده که جهش تولید امکانپذیر نیست.
به گفتۀ وی، فولاد مبارکه پیشازاین مواد اولیۀ لازم برای 6 ماه را ذخیره داشت، اما هماکنون این امر میسر نیست و این شرکت با کمبود مواد اولیه مواجه است. در زمینۀ تولید، مهمترین مسئله تأمین مواد اولیه است و باید سیاستگذاران در این زمینه کمک کنند.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه با بیان اینکه تکمیل زنجیرۀ تأمین میتواند در تحقق اهداف تولید مؤثر واقع شود، خاطرنشان کرد: زنجیرۀ تأمین نقش کلیدی و محوری در ثبات و تداوم تولید دارد. هماکنون فولاد مبارکه بخشی از زنجیرۀ تأمین خود را تکمیل کرده است؛ البته تأمین مواد اولیه به دلیل سیاستگذاری دولتی، فولاد مبارکه را با مشکل مواجه کرده بود.
به گفتۀ وی، فولاد مبارکه بر بخش معدن تمرکز  نداشت، ولی معدنیها فولادساز شدند و ضعف مجموعۀ ما این بود که در تأمین مواد اولیۀ خود مستقیما وارد نشده بودیم. البته قرار هم بر این نبود و فولاد مبارکه درست حرکت کرده بود. قرار بود گروهی در حوزۀ معدن، کشف و استخراج  فعالیت کنند و عدهای نیز کار تولید فولاد و محصول را پیش ببرند. همه جای دنیا به همین ترتیب عمل میکنند.
بخشیان خاطرنشان کرد: تعادل میان تأمین مواد اولیه و تولید در سالهای اخیر به هم خورده و تأثیر خود را در زنجیرۀ تأمین گذاشته است.
گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: