پایان شهریور   کسب وکارهای بیمه نشده  کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا متقاضیان تسهیلات کرونایی کسب و کارهای آسیب دیده فقط 3 روز فرصت دارند + جزئیات

جزئیات تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا


مطابق جدول ارائه شده از سوی وزارت کار مبلغ تسهیلات ویژه کسب و کار کرونا در صورتی که تسهیلات تا ۱۶۰ میلیون ریال باشد, سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک, تسهیلات ۱۶۰تا۴۸۰ میلیون ریال نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند), مبلغ تسهیلات ۴۸۰تا۱۶۰۰میلیون ریال و نوع وثیقه سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۲ضامن(واحد اقتصادی دیگر یا کارمند),مبلغ تسهیلات۱۶۰۰تا۲۰۰۰میلیون ریال با نوع سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ۳ضامن(واحد اقتصادی دیگر یاکارمند), مبلغ تسهیلات از ۲۰۰۰میلیون ریال بالاتر و با نوع ویثقه ارائه تضمین صادره ازسوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ۱.۵ برابر اصل و سود تسهیلات است.