جهش کیفی تختال فولاد هرمزگان
امروز : چهارشنبه، ۱۳ مرداد، ۱۴۰۰

خبرها را با ما در تلگرام نبض بازار دنبال کنید

      
کد خبر: ۷۳۳۲۱
۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۰
جهش+کیفی+تختال+فولاد+هرمزگان
به گزارش نبض بازار : به نقل از سید اصغر مدنی، معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان، با بیان مطلب فوق و با اشاره به نقش مؤثر و اساسی کیفیت محصول در ارتقای بهرهوری، کاهش هزینه و افزایش رضایت مشتریان گفت: این موفقیت با برنامهریزی و اقدامات صورتگرفته در جهت تداوم و ارتقای کیفیت تولیدات فولاد هرمزگان و در سال جهش تولید به دست آمد.
وی رکوردهای کیفی بهدستآمده را در شاخصهای عیوب سرد و گرم و همچنین پیکاپ نیتروژن عنوان کرد و با اشاره به روند کاهشی عیوب سالانه گفت: با انجام پروژههای بهبود در قالب تیمهای کاری، استانداردسازی روشهای بهرهبرداری در قالب تدوین و بازنگری مستمر دستورالعملهای کاری و انجام تعمیرات پیشگیرانه و برنامهریزیشده، رکوردهای سالانه کاهش عیوب محصول به دست آمده است.
مدنی در تشریح روند دستیابی به رکوردهای کاهش عیوب سرد و گرم در سهماهۀ اول سال 99 و مقایسۀ آن با مدت مشابه سال گذشته گفت: بازرسیهای گرم سهماهۀ اول سال 99 رسیدن عیوب به عدد بیسابقۀ 1.01 درصد را نشان میدهد؛ این در حالی است که وضعیت در مدت مشابه سال قبل 1.08 درصد بوده است. همچنین بازرسیهای سرد در سهماهۀ اول سال جاری دستیابی به رکورد بینظیر 1.80 درصد را نشان میدهد؛ این در حالی است در مدت مشابه سال قبل وضعیت 2.43 درصد بوده است.
معاون بهرهبرداری شرکت فولاد هرمزگان در ادامه بیان داشت: در اردیبهشتماه 99 برای اولین بار در تاریخ بهرهبرداری فولاد هرمزگان رکورد بازرسی گرم با عدد 0.71 درصد به دست آمد.
وی تأکید کرد: روند کاهشی درصد عیوب سالانه بیانگر رشد و توسعۀ پایدار شرکت است. این جهش تولید کیفی در فولاد هرمزگان در حالی حاصل شده است که موضوع بومیسازی که از اولویتهای راهبردی فولاد هرمزگان است، در بخش تجهیزات و قطعات یدکی و مواد مصرفی و نسوز با قوت در حال انجام است و بسیاری از کالاها و مواد مصرفی بومیسازی شده و برنامهریزی برای ادامۀ بومیسازی در سال 99 نیز انجام شده است.
وی در پایان از حمایتهای مدیر عامل که زمینۀ تولید کیفی و سوق دادن سازمان به سمت افزایش بهرهوری و به دست آمدن این رکوردها را فراهم نمودند تشکر کرد و از تمامی معاونتها و کلیۀ کارکنان شرکت فولاد هرمزگان که با کاری تیمی و همدلی در مسیر دستیابی به اهداف سازمان ایفای نقش میکنند قدردانی کرد.
گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: