کد خبر: ۱۴۸۰۷۶
۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۱
گزارش نبض بازار از فعالیت یک ماه بهمن ۱۴۰۱ در بیمه دی:

۲۱۸ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره و قبولی اتکایی بیمه دی

در یک ماه بهمن ۱۴۰۱، بیمه دی معادل ۲۱۸ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره و قبولی اتکایی داشته و معادل ۷۳۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
۲۱۸ میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره و قبولی اتکایی بیمه دی

به گزارش خبرنگار نبض بازار، بیمه دی بیشترین فعالیت را در بخش بیمه درمان و شخص ثالث اجباری داشته است. سهم بیمه دی در بخش بیمه درمان نشان می‌دهد که با دریافت رقم ۶۱ میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد از کل حق بیمه‌ها و با پرداخت ۶۳۹ میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد از خسارت پرداختی سهم داشته است. 

۴۲ درصد حق‌بیمه در بیمه دی به شخص ثالث اختصاص یافت


در بهمن ۱۴۰۱  بیمه دی،‌ بیمه شخص ثالث اجباری نیز با دریافت رقم ۹۱ میلیارد تومان معادل ۴۲ درصد حق بیمه و با پرداخت ۴۷ میلیارد تومان معادل ۶ درصد خسارت پرداختی سهم داشته است. 

سهم رشته‌های بیمه‌ای در دریافت حق‌بیمه


سهم سایر بیمه‌ها در دریافت حق بیمه نیز به ترتیب شامل ثالث و مازاد و دیه با ۲ میلیارد تومان، حوادث سرنشین ۱۳ میلیاردتومان و سهم ۶ درصدی از حق بیمه ها، بدنه خودرو ۱۰ میلیارد تومان و ۵ درصد حق بیمه ها، آتش سوزی ۱۴ میلیارد تومان و سهم ۶ درصدی از حق بیمه ها، باربری ۸۵۳ میلیون تومان، مسوولیت ۱۶ میلیارد تومان و ۸ درصد حق بیمه، مهندسی ۳۰۸ میلیون تومان، کشتی ۱۹۴- میلیون تومان، هواپیما ۱.۸ میلیون تومان، نفت وانرژی ۱۰۹ میلیون تومان، حوادث ۳۵۱ میلیون تومان، زندگی اندوخته دار ۵ میلیارد تومان با سهم ۲ درصدی از حق بیمه، و زندگی غیر اندوخته دار با ۱ میلیارد تومان و سهم ۱ درصدی از حق بیمه بوده است. 

سهم بیمه‌ها در پرداخت خسارت


از سوی دیگر، سهم سایر بیمه‌ها در پرداخت خسارت‌ها نیز به ترتیب شامل ثالث و مازاد و دیه با ۹۹۴ میلیون تومان، حوادث سرنشین ۷ میلیاردتومان، بدنه خودرو ۸ میلیارد تومان، آتش سوزی ۳ میلیارد تومان، باربری ۱.۶ میلیارد تومان، مسوولیت ۸ میلیارد تومان، مهندسی ۱.۴ میلیارد تومان، هواپیما ۲ میلیون تومان، حوادث ۲۰۰ میلیون تومان، زندگی اندوخته دار ۱۰ میلیارد تومان، زندگی غیر اندوخته دار ۲ میلیارد تومان بوده است.

برچسب ها: بیمه دی

اخبار پیشنهادی