کد خبر: ۱۳۰۸۹۴
۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۰
بر اساس گزارش خبرنگاران نبض بازار، قیمت ماهی قزل آلا و همچنین قیمت روز انواع ماهی در بازار امروز تهران یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ در این خبر اطلاع رسانی میگردد.

به گزارش نبض بازار، قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد.

 جدول جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز ۳ بهمن ۱۴۰۰ 

نوع ماهی

قیمت

هر کیلوگرم

قیمت ماهی شمال، اردک ماهی ( بالای ۷۰۰گرم) ۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید شمال آزاد ( بالای ۸۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سفید شمال آزاد (بین ۵۰۰تا ۸۰۰گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بالای ۸۰۰گرم) ۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سوف ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، سیم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بالای ۸۰۰گرم) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کفال ( بین ۴۰۰تا ۸۰۰گرم) ۸۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال، کیلکا ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (بالای۱۵۰۰گرم) ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی آمور (۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد (بالای۳۰۰۰گرم) ۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی بیگ هد( ۲۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (بالای ۱۵۰۰گرم) ۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی فیتوفاگ (زیر ۱۵۰۰گرم) ۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای رنگین کمان ( بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور دریایی شمال ( بالای ۴۰۰گرم) ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۱,۱۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح ( بالای ۲۰۰گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو (کمتر از۵۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه ( بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ) ۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ( بالای ۳۰۰۰گرم ) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بالای ۳۰۰۰گرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی خامه ماهی ( زیبا ) بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۳۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو اصل( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم ( بالای ۲۰۰۰گرم) ۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسرطلایی ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۸۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۶۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بس ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک ( بالای ۴۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۳۰۰۰گرم) ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ( بالای۳۰۰۰گرم) ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰گرم ۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی (بالای ۱۰۰۰گرم) ۶۱۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس(بالای ۷۰۰گرم) ۴۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد(بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۳۰۰۰گرم) ۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سرودم (بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۳۰۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم (بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم) ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو ( بالای ۵۰۰گرم) ۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۸۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم) ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم) ۵۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۶۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا (بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم) ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم پر ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی میش شکم خالی ( بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم) ۷۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم) ۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم) ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزS 1,150,000 ریال
قیمت ماهی منجمد تیلا پیا فیله شده سایزmو l 1,200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزL 260,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حسون سایزM 200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزXL 910,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزL 890,000 ریال
قیمت ماهی منجمد حلوا سیاه سایزM 850,000 ریال
قیمت ماهی منجمد راشگو سایزL,XL 1,260,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ردکاد وارداتی سایزL 200,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سارم صنعتی سایزlوXL 350,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سرخو سایزL 860,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزL 340,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سلطان ابراهیم سایزM 310,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر سایر انواع سایزL,M 570,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سنگسر طلایی سایزL 820,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزXL 890,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزL 720,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شوریده داخلی سایزM 690,000 ریال
قیمت ماهی منجمد شیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد شیر بی سرو دم ۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد طلال سایزL 350,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۵۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزXL 790,000 ریال
قیمت ماهی منجمد کفشک سایزL 770,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش معمولی سایزL 470,000 ریال
قیمت ماهی منجمد گیش مقوایی سایزL 590,000 ریال
قیمت ماهی منجمد میش سایز x و,xl 540,000 ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۵۱، ۶۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۴۱، ۵۰ ۱,۳۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو منجمد دریایی با سرسایز۳۱، ۴۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد هامور سایزXL 790,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای ۳۰۰ گرم ) ۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای ۱۲۰۰ گرم) ۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای ۲۰۰۰ گرم) ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شهری بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر ۱۰۰۰ گرم ۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سرمخلوط ( mix ) 1,280,000 ریال
قیمت ماهی منجمد سکن با سر و دم (سایز L) 780,000 ریال
قیمت ماهی منجمد ماهی شهری سایزl 595,000 ریال
قیمت میگو منجمد پرورشی مخلوط ( mix ) 1,180,000 ریال
قیمت میگوی دریایی تازه با سر مخلوط ( سایز ۵۱، ۶۰) ۱,۳۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش انواع (خانجان ، لوله ای و…)بالای ۱۰۰۰ گرم ۵۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی ( بالای ۵۰۰ گرم) ۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای۵۰۰ گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم ۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) ۸۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۳۰۰۰ گرم) ۷۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۳۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۶۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان ۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد کیلکا ۱۲۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی منجمد ، سی بس ۷۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی تیلاپیا ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون پرورشی صید شده ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون زنده ( بالای ۳کیلوگرم ) ۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون فیله شده ۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) ۴۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی سی بریم ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) بالای ۱۰۰۰گرم ۸۷۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو عینکی ( بالای ۱۰۰۰گرم ) ۶۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۵۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰گرم ۴۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی ساردین جنوب ۲۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی روهیتا ۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زرده ۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ( بالای ۲۰۰۰گرم ) ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی بدون سرو دم اسلایس شده ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: