کروزیها در مشتریان گروه بهمن به دنبال ژن خوب

جدای انحصاری که این گروه قطعه سازی در صدد ایجاد آن در بازار خودروی کشور است ، با بدعت نهادن برخی رفتارها سعی در ایجاد جوی نامتعارف دارد تا امضای خود را در آشفته بازار خودروی کشور به ثبت برساند.

کروز سرویس دهنده یا سرویس گیرنده

در سال 95 و در خرید سهام گروه بهمن اتفاق مشابهی افتاد که رمزگشایی از آن ما را به این نتیجه می رساند که الگوی کروز در صنعت خودرو یک مشق تکراری دارد که با ضعف قانون اجرایی و عمل می شود.