معادلات جهانی

نظم جهانی چطور تمام شد و به جایش چه باید بیاید؟

مدت زیادی است که جهان دارد تغییر نظم را تجربه می‌کند. اوج‌گیری چین، ظهور قدرت‌های متوسط (مثل ایران و کره شمالی) که در تقابل با بخش‌های مهمی از نظم سابق جهانی قرار دارند