مدیرعامل

مدیرعامل بانک سامان عوض می شود

سید احمد طاهری بهبهانی از بانک سامان می رود. این خبری است که به گوش می رسد هرچند درباره ی جانشین او تا کنون اظهار نظری نشده است