مافیای خودرو

تحلیل روابط مافیایی در صنعت خودرو

مرتضی مصطفوی در این جلسه که به همت دانشگاه امام صادق ( ع ) برگزارمی شود به تبیین مواردی خواهد پرداخت که بار سنگینی روی دوش خودروسازی ها گذاشته و پاشنه آشیل آنها در چندسال گذشته عدم گفتمان شفاف درباره ی برخی مسائل پیرامونی که حالا در متن حرکت آنها قرار دارد خواهد بود

کروزیها در مشتریان گروه بهمن به دنبال ژن خوب

جدای انحصاری که این گروه قطعه سازی در صدد ایجاد آن در بازار خودروی کشور است ، با بدعت نهادن برخی رفتارها سعی در ایجاد جوی نامتعارف دارد تا امضای خود را در آشفته بازار خودروی کشور به ثبت برساند.

کروز به دنبال چه سهمی از بازار خودرو می گردد

حقیقت ماجرا آنجا نمایان می شود که به اسم شرکت قطعه سازی کروز می رسیم شرکتی که طبق آمار سال 96 بیش از 2000 میلیارد تومان به ایران خودرو و بیش از 1000 میلیارد تومان به سایپا قطعه می فروشد. نگاهی به ترکیب هیئت مدیره ی کروز و یک شرکت دیگر ما را با اسامی تکراری اما مهمی روبرو می کند.