مافیای خودرو

کروزیها در مشتریان گروه بهمن به دنبال ژن خوب

جدای انحصاری که این گروه قطعه سازی در صدد ایجاد آن در بازار خودروی کشور است ، با بدعت نهادن برخی رفتارها سعی در ایجاد جوی نامتعارف دارد تا امضای خود را در آشفته بازار خودروی کشور به ثبت برساند.

کروز به دنبال چه سهمی از بازار خودرو می گردد

حقیقت ماجرا آنجا نمایان می شود که به اسم شرکت قطعه سازی کروز می رسیم شرکتی که طبق آمار سال 96 بیش از 2000 میلیارد تومان به ایران خودرو و بیش از 1000 میلیارد تومان به سایپا قطعه می فروشد. نگاهی به ترکیب هیئت مدیره ی کروز و یک شرکت دیگر ما را با اسامی تکراری اما مهمی روبرو می کند.