کاری که سایپا در فراز و فرودهای سیاسی کرد

آنچه که امروز بر روی صنعت مادر کشور سایه انداخته و شرکتهای بزرگی مانند سایپا را درگیر کرده کانونهای تحریم است که یکی از مهم ترین و محوری ترین آنها خودروسازی است. با این رویکرد هر نوع تغییر در این فضا به دیپلماسی ارتباط پیدا میکند.