سانسور

نبض رسانه در ” رسا نه” گرفته شد

چالشها و تهدیدهای صدا بدون سیما پرونده چهملمین شماره از هفته نامه ی نبض بازار است که در آن به موضوعات مختلفی که می تواند تا حدودی تبیین کننده باشد پرداخته شده. عکس جالبی که از این رسانه به عنوان جلد این شماره انتخاب شده می تواند تلنگر جالبی به برخی سانسورهای افراد باشد.