رصد

قوام اقتصاد با رصد ملی امکان دارد

استفاده از طرحهایی که سبب کاهش هزینه های مالی مشتریان بانک شود در چندسال گذشته جزو اولویتهای نظام بانکی بوده و همواره مورد تأکید است. موضوعی که در بطن اقتصاد مقاومتی وجود دارد کم کردن هزینه با افزایش بهره وری با شیوه های جدیدی است که امروز کاروان اقتصادی دنیا را پیش می برد