رسانه ملی

چشمان بسته رسانه ملی روی دستاوردهای وزارت ارتباطات

عدالت در جامعه بخش پذیر است و نباید به دنبال برشهای دلخواه از آن گشت که اگر اینطور باشد فاتحه ی روشنگری و تریبون آزاد اندیشی خوانده است. یادمان نرود که مجموع همه ی عواملی که افتخار خدمت به مردم شریف کشور را دارند زیر یک پرچم انجام وظیفه می کنند و باید از این موضوع درک درست داشت.

نبض رسانه در ” رسا نه” گرفته شد

چالشها و تهدیدهای صدا بدون سیما پرونده چهملمین شماره از هفته نامه ی نبض بازار است که در آن به موضوعات مختلفی که می تواند تا حدودی تبیین کننده باشد پرداخته شده. عکس جالبی که از این رسانه به عنوان جلد این شماره انتخاب شده می تواند تلنگر جالبی به برخی سانسورهای افراد باشد.