شتر دیدی ندیدی،روح آنی۱۲هزار میلیارد یارانه نقدی کجاست؟

۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور یارانه دریافت می کنند و در صورت حذف قانونی ۲۳ میلیون یارانه‌بگیر برای سه دهه پردرآمد ، حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان منابع صرفه جویی می شود که می تواند برای حمایت از گروه های کم درآمد استفاده شود. .

سبزعلیپور: برای جراحی برجام دیر نشده است؟

هیچک از سخنان مقامات آمریکایی علی الخصوص حرفها و وعده های شخص ترامپ قابل اعتنا و باور نیست و نباید مجدداً گول این سخنان را خورد، بلکه باید با تصمیمات عقلایی و غیر احساسی با دشمنان مبارزه کرد تا در جنگ اقتصادی که خیلی وقت است شروع شده پیروز شویم.