خیرین

بانک ملت خط مقدم حمایت از نخبگان علمی و دانشگاهی

تسهیل حضور افراد در مراکز آموزش عالی کاری پسندیده و قابل تحسین است اما موضوع مهم دیگر ایجاد بستری جهت به بار نشستن طرحهای نو و دستاوردهای جدید است مسئله ای که اگر به آن بی توجهی شود چشمه ی جوشش اندیشه خشک خواهد شد.