توسعه

استفاده جسورانه از نیروهای جوان در رده های مدیریتی بانک ملی

بنگاههای اقتصادی بیشتر از هر زمانی به تغییر نیاز دارند و انجام این مهم تنها با جابجایی افراد در بخشهای مختلف اتفاق نمی افتد بلکه نیاز است تا افراد جدید با نیروی جوانی بکار گرفته شوند تا توسعه ای که در افق 1404 و سند چشم انداز پیش بینی شده محقق شود.