توریسم

مقصد جدید گردشگران خاورمیانه کجاست؟

آمارها حکایت از اهمیت گردشگری در آسیا و خاورمیانه دارد و با توجه به سهم این صنعت در اقتصاد کشورها لزوم توجه جدی به آنها کاملا آشکار است. در بین کشورهای عربی که این روزها در بخشهای مختلف در حال شگفتی سازی هستند نیز این موضوع عیان است

سرزمینی برای همه ی ایرانیان

در ایران صنعت گردشگری آن چنان که باید و شایسته آن است گسترش و توسعه نیافته است. با وجود اینکه در تمامی برنامه‌ های توسعه سالیانه اخیر، به رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده، ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیامده است.

در کنار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بایستیم

صنعت گردشگری در دو دهه ی گذشته در دنیا تحولات جدی را پشت سر گذاشته و در حال دیکته کردن خود به بازار سرمایه ی جدید جهانی است. بی توجهی به این بخش سبب می شود ظرفیت بسیار بزرگی ندیده گرفته شود