تاراج بیت المال

باز خوانی یک پرونده/حیاط خلوت رئیس خصوصی سازی از دولت رد می شود

تاراج بیت المال توسط رئیس سازمان خصوصی سازی در شرایطی اتفاق می افتد که با وجود همه ی فشارهایی که در خصوص برکناری او وجود دارد از این کار امتناع می شود و گویی هنوز عده ای از هدر دادن سرمایه ی مردم به اندازه ی کافی منتفع نشده اند که از این کار شانه خالی می کنند.