بانک سامان

علی نعمتی یا منصور مؤمنی مسئله اینست

بانک سامان بعد از تغییرات هیئت مدیره حالا بر سر دو راهی انتخاب علی نعمتی و یا منصور مؤمنی قرار گرفته اما شنیده های قوی حکایت از انتخاب علی نعمتی به عنوان مدیر عامل جدید بانک سامان دارد

مدیرعامل بانک سامان عوض می شود

سید احمد طاهری بهبهانی از بانک سامان می رود. این خبری است که به گوش می رسد هرچند درباره ی جانشین او تا کنون اظهار نظری نشده است