بازنشستگی

حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری واریز شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق اسفندماه بازنشستگان این صندوق در آخرین ساعت های شب گذشته (سه شنبه) به حساب این عزیزان واریز شد.

بازنشستگان خانه می نشینند

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مخالفت با طرح گفت: ما به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان خوشبین نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.