اعطای تسهیلات

تسهیل رونق ملی با تسهیلات ملی

آنچه که امروز در بازار شاهد آن هستیم فاصله گرفتن از گفتگوی سازنده ی اقتصادی به واسطه ی نبود اعتماد است برگشتن به این مسیر با کار عملی امکان پذیر خواهد بود و باید از ظرفیت بنگاهها و نهادهای مالی استفاده ی لازم را برد.

قوام اقتصاد با رصد ملی امکان دارد

استفاده از طرحهایی که سبب کاهش هزینه های مالی مشتریان بانک شود در چندسال گذشته جزو اولویتهای نظام بانکی بوده و همواره مورد تأکید است. موضوعی که در بطن اقتصاد مقاومتی وجود دارد کم کردن هزینه با افزایش بهره وری با شیوه های جدیدی است که امروز کاروان اقتصادی دنیا را پیش می برد