آکادمی

لطفا مجری نشوید!

از این شبکه به آن شبکه، از بالا به پایین، هر برنامه با یک مجری، گوینده ها یکی پس از دیگری در قالب های تکراری، کسل کننده و تقلیدی