Print Friendly, PDF & Email

توئیت رمضان زاده درباره برداشت از بیت المال برای جبران تخلفات موسسات مالی

عبدالله رمضان زاده نوشت: حدود ۲۰ میلیارد توامان بابت جبران تخلف موسسات مالی پرداخت شده است و گفته می‌شود این رقم ۱۴ درصد پایه پولی را افزایش داه و نتیجه آن تورم شدید سال جاری است.

index