پتروشیمی جم در میان ۱۷۶شرکت رتبه دوم جایزه استاندارد 34000 را کسب کرد

در مراسم چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی، شرکت پتروشیمی جم در میان ۱۷۶شرکت از سازمان‌های دولتی و خصوصی و صنایع مختلف، پس از شرکت هنکل، رتبه دوم جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی کشور را از آن خود کرد.