بیمه

بیمه دی در روند سود دهی قرار دارد

مدیرعامل بانک دی و هیئت همراه امروز طی نشستی با هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران بیمه دی در جریان گزارش عملکرد این شرکت قرار گرفتند.