Print Friendly, PDF & Email

شماره 32 نبض بازار روایت می کند؛

نبض بازار در دستان قاچاق

قاچاق کالا از مدتها پیش تا کنون بلای جان تولید و فعالان بازار شده و بدون شک ادامه ی این سبب خواهد شد که همین ته مانده ی نفسی که در برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد خاموش شود. با وجود تأکیدهای فراوان در این رابطه اما انگار هجمه ی زیادی برای پشت گوش انداختن موضوع به این مهمی وجود دارد. بدون شک با استناد به آمار و نطق نمایندگان به خوبی در می یابیم که رابطه ی معناداری بین میزان کالای قاچاق در کشور و انکار عده ای وجود دارد.

هفته نامه نبض بازار در این هفته به سراغ کالای قاچاق رفته و صد البته مطالبه گر پاسخ از دست اندرکارانی است که به واسطه ی حضور در جایگاهی که به آنان داده شده باید جوابی در خور داشته باشند.

در این شماره از نبض بازار می خوانید؛

رابطه بیکاری با قاچاق کالا

ابهام در معافیتهای گمرکی

میزان قاچاق کالا

دو پژوهش متفاوت و نتیجه آن

انواع قاچاق کالا از قاره های مختلف به کشور

شاهراه قاچاق در دست مسئولین