به گزارش نبض بازار علی رضایی میرقائد که با ادغام دو معاونت و یک اداره کل سالهاست که در یک بدعت در تاریخ انقلاب توانسته معاون بابای خود شود ؛ در نامزدی در انتخابات و شکست در آن نیز پدر را سر لوحه کارهای خود قرار داده است
گفتنی است این آقازاده در انتخابات شهرداری کرج و ریاست فدراسیون گلف ! شرکت کرد که با عدم توجه شرکت کنندگان توانست شکست بخورد و به تنها جایی که آماده پذیرایی از او بود یعنی معاونت پدر بازگردد