به گزارش نبض بازار ؛ در این جشنواره که با حضور مدیران روابط عمومی دستگاهها و نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی، کارشناسان روابط عمومی و اساتید دانشگاهی برگزار شد، دبیر جشنواره با اشاره به تلاش برای رشد و تعالی و ارتقای جایگاه روابط عمومی در ایران گفت: روابط عمومی نوعی  دانش و مهارت است و استفاده از ظرفیتهای نامحدود آن بهمنظور تعالی و سرآمدی بیشتر سازمانها و کمک به مدیریت ارشد آنها میشود.
هوشمند سفیدی افزود: در حقیقت برگزاری جشنوارههایی از این دست، فرصتی است برای هماندیشی و تبادلنظر؛ چراکه معتقدیــم روابط عمومی گفتوگوی مسالمتآمیز را ترویـــــج میکند. فلسفــــۀ روابط عمومی خدمت به مردم است و توان گفتوگوی مسالمتآمیز با مردم از قدرت روابط عمومی ناشی میشود. امروز ارزشهای اخلاقی، تکنیکی و رویکردی روابط عمومی نیاز به همگانی شدن در سازمان و جامعه دارد.
به گزارش خبرنگار فولاد، مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه این نشان را به روان پاک شهید محسن خزایی مدیر اسبق روابط عمومی این شرکت و نخستین خبرنگار شهید مدافع حرم تقدیم کرد.