به گزارش نبض بازار ، موضوع تولید در در سالهای اخیر همواره یکی از چالشهای بخشهای مختلف در سازمانهای دولتی و خصوصی است. بهای تمام شده ی محصولات ، واردات ، تحریم ، مشکلات ارزی و مواردی از این دست سبب شده تا کیفیت و کمیت تولید در سالهای گذشته تحت تأثیر قرار گیرد. در این شرایط حمایت از یک طرح تولیدی می تواند برای هر سازمانی مسائلی را به همراه داشته باشد. اما حمایت از امر مهم تولید و اشتغال سبب شد تا با حمایت بانک گردشگری شاهد احداث کارخانه ی احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان باشیم.

پروانه مافی نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این ارتباط به خبرنگار پارلمانی نبض بازار گفت: موضوع تولید مهمترین سلاح مبارزه با تحریمهاست. مافی افزود: صنایع مختلفی را می توان مثال زد که با وجود سختیهای زیاد در سالهای اخیر توانستند دست به کارهای بزرگ بزنند و اقتصاد کشور را به سمت بالندگی ببرند. نماینده ی مردم تهران گفت: در کنار موضوع تولید اشتغال آفرینی دغدغه ی بسیاری از خانواده هاست که همت بخشهای مختلف را در جهت مرتفع کردن این موضوع می طلبد. مافی با توجه به حمایت بانک گردشگری از این طرح اظهار کرد:بانم گردشگری ثمرات حضور خود در این طرح بزرگ را خواهد دید و بدون شک لبخند رضایت بسیاری از خانواده ها بزرگترین اجر این حرکت می تواند باشد.

0