به گزارش نبض بازار ، موضوع ایجاد اشتغال بحث اجتناب ناپذیر در همه ی رده های مدیریتی است. میزان ایجاد اشتغال با همه ی طرحهایی که انجام گرفته و یا در حال انجام است نتوانسته نرخ بیکاری را به صورت محسوس کاهش دهد از این جهت لزوم استفاده از ظرفیتهای بخشهای مختلف موضوعی است که باید به شدن مورد توجه قرار گیرد. دو مسئله مطالعه و برنامه ریزی در خصوص ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخشهای عمرانی و صنعتی می تواند توجیه قابل قبولی برای سازمانها و افرادی باشد که در بخش خصوصی سرمایه گذاری می کنند.د افتتاح کارخانه ی احیاء مستقیم فولاد بافت کرمان که با همت بانک گردشگری انجام شد ظرفیتهای فوق العاده ای را در این زمینه ایجاد کرده است.

علی ادیانی نماینده ی مردم قائمشهر و نائب رئیس کمیسیون انرژی در این باره توضیح داد: در دوره ای هستیم که می باید روند سیستمی خود را بر اساس شرایط موجود تعریف کنیم. تجریه نشان داده که شرایط سخت می تواند نتایجی داشته باشد که پایداری بسیار زیادی دارند زیرا با توجه به محدودیت های زیادی اجرایی شده اند و در دوره ی عبور از شرایط بحرانی و رسیدن به وضعیت با ثبات اثرگذاری دوچندان خواهند داشت. علی ادیانی با قابل تحسین دانستن مشارکت بانک گردشگری در افتتاح کارخانه ی احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان گفت: مثلا همین موضوع می تواند یک مصداق عینی راجع به مسئله ای باشد که عرض کردم. حضور یک بانک در جهت ایجاد اشتغال در سطح وسیع نشان از تغییر برنامه ی راهبردی از وظایف اختصاصی به نیازمندیهای ملی دارد. البته این بدان معنا نیست که بگوئیم بانکها می توانند بنگاهداری کنند بلکه به این معناست که ظرفیتهای خود را در اختیار قرار دهند و مطمئن باشند در این باره از آنها حمایت خواهد شد.