بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/29   با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 33,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 44,000,000   میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی   مبلغ 10500000   میلیون ریال، از محل سود انباشته   مبلغ 0   میلیون ریال از محل اندوخته   مبلغ 0   میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها   مبلغ 0   میلیون ریال از محل صرف سهام   مبلغ 0 میلیون ریال ) ،
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/12/11  لغایت تاریخ 1398/02/10    و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.
شماره حساب    بانک    شعبه    
1854800296502    سپه    بلوار اسفندیار