به گزارش نبض بازار ، مسئولیت اجتماعی یک مفهوم گسترده در بنیان تولید کشور است. این به معنی نادیده گرفتن وظایف سازمانها نیست بلکه نشان از ارق ملی بخشهای مختلف دارد. اما پرداختن به این موضوع گاهی با تنشها و چالشهایی همراه است که می تواند انرژی و انگیزه ی حضور افراد و سازمانهای مستعد را کم کند. فولاد مبارکه در مقاطع مختلف مانند سیل جنوب کشور ، زلزله ی کرمانشاه و نیز در بحث مدرسه سازی همواره پای کار بوده و موجب لبخند رضایت بسیاری از هموطنانمان شده است.

محسن کوهکن در این مورد گفت: اگر بنا باشد که از سازمانهای و بخشهای خصوصی انتظار در این مورد نداشته باشیم موضوع تعامل به چالش کشیده می شود. همه ی افراد جامعه ی مصداق بارز “چو عضوی به درد آورد روزگار/دگر عضوها را نماند قرار هستند” و تجربه نشان داده که به آن اهتمام دارند. مسئولیت اجتماعی یک شعار نیست یک عمل است که در برخی بخشها مانند فولاد به آن با الویت بیشتری نگریسته می شود. کوهکن در ادامه گفت: به عنوان مثال در جریان سیلاب شمال و جنوب کشور شاهد بسیج همگانی بودیم که به لطف مردم شکل گرفت و انصافا نیز نباید از حضور بخشهای مختلف ساده گذشت. انجام این موضوع تمرین اخلاق و ارق به مام میهن است.