قیمت گوشت کاهش یافت + جزئیات بازار _رئیس اتحادیه گوشت