به گزارش نبض بازار ،علی حاجیاننژاد، مدیر ناحیۀ نورد گرم فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: توان بالای تیم مهندسی فولاد مبارکه بهویژه مهندسان بلندهمت نورد گرم باعث افتخار و غرور است.
وی افزود: ضخامتسنج مذکور که کار طراحی، ساخت و نصب آن به دست توانای کارشناسان داخلی انجام شد، بعد از قفسههای فینیشینگ نصب گردید و هماکنون با موفقیت در حال بهرهبرداری است. ساخت عرضسنج لیزری که توانایی اندازهگیری عرض تختال خروجی از کورههای پیشگرم در دمای بالا را دارد، نویدبخش دستیابی به موفقیتهای ارزشمندتر و باعث افتخار ناحیۀ نورد گرم و فولاد مبارکه است.
کارشناس تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گـــــرم نیز در ایــــــن خصــــوص افزود: دستگاههای اندازهگیری نقش بسیار مهمی در سیستم اتوماسیون ایفا میکنند. در هر قسمت از خط نورد گرم متناسب با مشخصات محصول، محاسبات انجام میشود و تجهیزات با این محاسبات کنترل میگردند. بهعنوان مثال، فاصــــلۀ بین فکهـــای ساید گایدها متناسب با عرض محصول تنظیم میشوند؛ لذا اندازهگیری عرض محصول در چندین قسمت از خط نورد گرم انجام میپذیرد. طول و ضخامت تختال در خط نورد گرم ثابت، ولی عرض متناسب با سفارش مشتری متغیر است و امکان دارد در اثر اشتباهات انسانی، تختال اشتباه وارد خط تولید شود. اگر عرض بیشتر از مقدار برنامهریزی شده باشد، باعث گیرکردن در تجهیزاتی مثل ساید گایدها میشود. اگر کمتر باشد نیز تأثیرات منفی در عملکرد ماشینآلات میگذارد.
حسن اصغریپور با تأکید بر اینکه عرضسنج نقش مهمی در افزایش دقت تولید ورق حین نورد دارد، ادامه داد: در خروجی کورههای پیشگرم و ورودی نورد مقدماتی نیاز است که عرض و میزان انحراف از مرکز تختال کنترل شود.
او در تشریح روند ساخت این تجهیز افزود: پس از اینکه نیاز به این تجهیز محرز شد و شرکت سازندۀ خارجی نیز بهدلیل تحریمها از فروش آن سرباز زد، بومیسازی آن در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور پس از طراحی اولیه، تجهیزات موردنیاز تأمین و نمونۀ آزمایشگاهی آن ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. در ادامه تجهیز بومیسازیشده با همکاری واحد تعمیرات نورد مقدماتی و کارکنان تعمیرات برق و مکانیک تجهیز در خط نصب شد و برنامۀ محاسبات و طراحی صفحات HMI آن نیز به دست کارکنان کنترل پروسس انجام شد.
به گفتۀ کارشناس تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گرم تجهیز بومیسازی شده برای مدتی بهصورت آزمایشی، و در ادامه پس از حصول اطمینان از عملکرد آن، برای استفادۀ مستمر در اختیار تولید و تعمیرات کوره و نورد مقدماتی قرار گرفت.
اصغری پور خاطرنشان کرد: علاوه بر مزایای یادشده با استفاده از اطلاعات بهدستآمده از عرضسنج میتوان موقعیت تختال در خروجی کورهها را اصلاح کرد. ضمن اینکه هدفگذاری و به ثمر رساندن این قبیل پروژهها، نتیجۀ همدلی و مشارکت افراد متعدد با تخصصهای گوناگون است. شایسته است در اینجا از همۀ همکاران، ازجمله همکاران گرامی در تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گرم، کنترل پروسس، تعمیرات و تولید نورد مقدماتی، کورههای پیشگرم، تعمیرات برق تکمیل نورد گرم و تعمیرگاه مرکزی و حمایتهای مدیریت ناحیه قدردانی کنیم.
در همین خصوص غلامرضا خلیلی، کارشناس کنترل پروسس نورد گرم نیز اظهار داشت: بالا بودن عرض تختال نسبتبه عرض نامی باعث وارد شدن فشار بیشازحد به ساید گایدها و Edger میشود و نهایتا در صورت عبور از آن به دلیل کاهش عرض زیاد، سر تختال بیشازحد بالا میآید و به تجهیزات بعدی مانند رمپهای پوستهشویی آسیب وارد میگردد که باعث توقف خط تولید خواهد شد و با اندازهگیری عرض میتوان ازاینگونه توقفات جلوگیری کرد.