به گزارش نبض بازار ، رونق تولید و ایجاد اشتغال دو موضوعی است که هرچند بسیاری راجع به آن صحبت شده اما به واسطه ی ریسکهایی که شرایط فعلی اقتصاد کشور دارد اهتمام به آن با حساسیتهای زیادی همراه است. وسع تقاضای بخشهای مختلف سبب کمیت عرضه می شود که با وجود جو حاکم بر بازار این موضوع نگرانیهایی را همراه خود دارد. مدیریت سرمایه و مشارکت در بخشهایی که به واسطه ی تحریمها میزان سوددهی مشخصی ندارند و بازارهای خارجی هدف آن با چالشهای فراوانی قابل شناسایی است نیازمند دو مسئله ی ایفای مسئولیتهای اجتماعی در زمینه اشتغال و پذیرش ریسک مالی خواهد بود. آنچه که امروز از بخشهای مختلف اقتصادی کشور انتظار می رود مشارکت در تولید ، ایجاد اشتغال ، بهره وری مالی و حداقل ریسک پذیری است اما واقعیت اینجاست که میان این انتظارات و واقعیت موجود در بازار فاصله ی معناداری وجود دارد و نمی توان احتمال برآورده شدن همه ی آنها را پیش بینی کرد.

در چنین شرایطی به واسطه ی حمایتهای مالی در قالب تسهیلات بانکی و فروش اوراق می توان در حوزه های مختلف با وجود همه ی سختی ها و چالش ها ورود کرد و امیدوار بود که نتیجه ی مطلوب حاصل شود.

احداث کارخانه ی احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان در شرایطی به همت گروه مالی بانک گردشگری به مرحله ی بهره برداری رسید که در اوج تحریمها و شرایط سخت اقتصادی چنین گامی در اقتصاد بسیار موضوع قابل توجهی است. در برهه ای که بزرگترین مسئله ی کشور مسائل اقتصادی ، تولید و اشتغال است انجام چنین پروژه هایی نشان از مدیریت صحیح سرمایه و نگاه ملی به حوزه های مختلف معنا پیدا می کند. با ایجاد فولاد بافت کرمان برای حدود 300 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال شده و 3500 نفر نیز بصورت غیر مستقیم در بازار کار مشغول شدند. این آمار نشان می دهد که فضای اشتغال کشور تشنه ی تولید است تا با بکارگیری جوانان در بخشهای مورد نیاز مهمترین دغدغه ی خانواده ها برطرف شود.

ظرفیت فاز یک طرح فولاد بافت کرمان 800 هزار تن آهن اسفنجی است که با سرمایه ای بیش از 6000 میلیارد ریال به مرحله ی بهره برداری رسیده است. حمایتهای مالی از چنین طرحی ماحصلش یک گام ملی در اقتصاد کشور است که در سال رونق تولید نیازمند مشارکت همه جانبه و محکم سایر بخشهاست.

برآوردها نشان می دهد که یا ایجاد فاز دوم این طرح برای حدود 500 نفر به صورت مستقیم و 5000 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود که با ادامه حمایتهای هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی بانک گردشگری این موضوع انجام شدنی است.

0