به گزارش نبض بازار ، یکی از مفاد مهم اقتصاد مقاومتی پرداختن به مسئله ی تولید است. استفاده ی حداکثری از توانمندیهای بومی در جهت اعتلای اقتصاد منطقه ای به سبب کارکردی که دارد از موج مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری می کند و سبب خواهد شد که از هدر رفتن حجم قابل توجهی از نقدینگی توسط خانواده ها جلوگیری شود. اما برای انجام چنین کارهایی به حمایتهای قابل توجهی نیاز است. احداث کارخانه شماره یک فولاد بافت کرمان که با حضور و حمایت قابل توجه بانک گردشگری صورت گرفته در این بخشها حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس در این باره گفت: برآورد هزینه ی طرحهای بزرگ و خروجی نهایی آن همیشه یکی از چالشهای سرمایه گذاری است زیرا در این شرایط اقتصادی خیلی ها  روی سرمایه ی خود ریسک نمی کنند در حالیکه امروز رکود سرمایه و عدم گردش آن ریسک بزرگتری است. سعیدی درباره ی حضور بانک گردشگری در این طرح گفت: این موضوع فراتر از رسالتهای بانکی است و تعبیری که می توان از آن داشت آتیه سازی است. سعیدی ادامه داد: مشارکت در چنین طرحهایی توسط سازمانهای پولی و مالی سبب می شود که اراده ی مشارکت در سایر بخشها بیشتر شود.