درباره ما

صاحب امتیاز: محمدرضا خلیلی
مدیرمسئول: امین رجب خواه
زیرنظر شورای سردبیری
مدیراجرایی: امیرحسین ولی پور
مدیر فضای مجازی: دکتر عباس منصورنژاد
مدیرهنری: مسعود یارعلی
مدیر بازرگانی: مهدی خلیلی