درباره ما

صاحب امتیاز: محمدرضا خلیلی
مدیرمسئول: امین رجب خواه
زیرنظر شورای سردبیری
مدیراجرایی: امیرحسین ولی پور
مدیرهنری: مسعود یارعلی
مدیر بازرگانی: مهدی خلیلی