نورمحمد تربتی نژاد در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پافشاری برخی مبنی بر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه، گفت:به طور کل در جهان کشور‌ها به این سمت این مقوله حرکت می‌کنند تا ساختار‌های بیمه را تسهیل کنند تا اینکه بیمه شدگان ترغیب شوند که خود را بیمه کنند.

وی تاکید کرد: هر نوع افزایش بر تعرفه‌های بیمه منجر خواهد شد که بیمه گر قرارداد خود را با بیمه مدنظر فسخ کند که این آسیب زا خواهد بود.

این نماینده مجلس بیان داشت:اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه در شرایط فعلی و حتی در هر شرایطی نمی‌تواند مفید و موثر باشد چراکه اگر حق بیمه افزایش پیدا کند اقشار ناتوان نمی توانند این هزینه ها را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه با مقوله رفاه اجتماعی در تضاد است.

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به صندوق حوادث طبیعی گفت:صندوق هایی همچون صندوق حوادث طبیعی باید از سوی دولت و مجلس مورد حمایت قرار گیرد.

0