بورس جزئیات جدید از انتقال سهام عدالت فوت شدگان _ وراث بانک‌ها یا کارگزاری‌ها